Back
Elders Quorum Brazil
Elders Quorum Brazil
Maʻá e Kau Taki ʻo e Siasí
> ... Local Church Leaders

ʻOku malava ʻi he BYU-Pathway Worldwide ke ke maʻu ai ha ngaahi tohi fakamoʻoni ako mo ha ngaahi mataʻitohi ʻoku fakatefito he ongoongoleleí, ka ʻoku fakafou kotoa pē ia ʻi he ʻinitanetí, ʻi ha totongi fakaʻatuʻi moʻoni, ʻi ha ngaahi fonua ʻe 150 tupu. ʻI he taimi tatau pē, ʻoku tokoniʻi ʻe he BYU-Pathway e kau akó ke nau nofo maʻu pe foki mai ki he hala ʻo e fuakavá.

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e BYU-Pathway ʻi hoʻo ngāue fakalotú

ʻOku tokoni ʻa e BYU-Pathway Worldwide, ke faitokonia ai ʻe he kau takí ʻa kinautolu ʻoku faingataʻaʻia fakalaumālie mo/pe fakatuʻasinó. ʻOku fakahoko ʻe he BYU-Pathway ha ngaahi tokoni taimi lōloa ʻo fakafou ʻi he fakafeohí pea mo e ako fakaʻatamaí.

Kāingalotu ʻo e Siasí ʻoku ʻikai ngāue leleí
ʻE lava ke tokoni ʻa e BYU-Pathway ke maʻu ʻe he kāingalotú ha ngaahi tohi fakamoʻoni ako pea/pe mataʻitohi ke fokotuʻu ʻaki pe liliu ki ha ngāue maʻuʻanga moʻui.

“Kuó u maʻu ha ngaahi tāpuaki mei he ngaahi taukei fakaengāue naʻá ku ako ʻo fakafou ʻi he BYU-Pathway. Naʻe hanga ʻe he toʻu-mahaki fakaemāmani lahi ko e COVID-19 ʻo uesia lahi e kautaha ne u ngāue aí, pea naʻe fakamālōlooʻi ai au mo haku kaungā-ngāue tokolahi. Naʻe kamata ke u kumi haʻaku ngāue foʻou. Naʻá ku ʻohovale lahi he ko e taha ʻo e ngaahi lēsoni ʻo ʻeku kalasi he taimi ko iá naʻe ui ko e "Ko e Fekumi ki ha Ngāue Lelei Angé.”… Naʻá ku fakaʻaongaʻi leva ʻa e ngaahi taukei ne u akó pea lava ke u maʻu ha kautaha foʻou ke u ngāue ai.” Yuki Omine | Siapani
Kakai fakafoʻituitui mo e ngaahi fāmili māmālohí
ʻOku tokoni e BYu-Pathway ke toe fakafehokotaki ʻa e kāingalotu māmālohí ki he ongoongoleleí.

“Naʻe ʻikai ko ha mēmipa mālohi au he taimi ne u fuofua ongona ai ʻo fekauʻaki mo e BYU-Pathway Worldwide. Ko e founga ia naʻe kumi mai ai e ʻOtuá kiate au, ko ʻEne sipi heé. Naʻe liliu ʻeku moʻuí ʻe he BYU-Pathway. Kuo lahi fau e meʻa kuó u ako mei heʻeku ngaahi kalasi ʻinisititiutí ko ia ne u foki leva ki he lotú.” Lavinia Taguna | Tonga
Kakai lalahi kei talavoú
ʻE lava ke hoko e ngaahi kalasi ʻa e BYU-Pathway ʻoku fakatefito he ongoongoleleí pea mo e ngaahi fie maʻu ke ʻinisititiutí, ko ha maʻuʻanga ivi mo ha fakahinohino.

“ʻOku teʻeki ai ke u mātā ha meʻa mālohi fau tatau mo ʻeni, ʻi hono fakafoki mai ha kakai lalahi kei talavou ne hē atu, ke nau mālohi he siasí.” Stanford Demars, Palesiteni Siteiki mālōlō | ʻIunaiteti Siteití
Kau ʻosi ngāue fakafaifekaú
ʻOku lahi hake he 95% ʻo e kau ʻosi faifekau ʻoku kau atu ki he BYU-Pathway, ʻoku nau kei mālohi pē he Siasí hili ha taʻu ʻe tolu mei heʻenau foki ki ʻapí.
Kau Toki Papi Ului
ʻOku maʻu ʻe he kāingalotu ne toki papitaisó, ha ngaahi faingamālie ke nau fakalakalaka mo fakafeohi, pea ʻe malava ai ke hokohoko atu ʻenau mālohi he siasí.
Kaungāmeʻa ʻo e Siasí
ʻ'Oku tokolahi ha kakai ʻoku ʻikai mēmipa ʻi he Siasí, kuo maʻu haʻanau fakamoʻoni ʻo fakafou ʻi he ngaahi kalasi BYU-Pathway pea iku ʻo nau kau ai ki he Siasí.
Niʻihi ʻoku ʻikai tupuʻi lea faka-Pilitāniá
ʻoku ʻomi e he BYU-Pathway ha ngaahi tokoni ke toe lelei ange ai e pōtoʻi lea faka-Pilitāniá mo e fetuʻutaki fakapalofesinalé.
Niʻihi ʻoku ʻikai lava ʻo fononga ki ʻapiakó
'E lava ke hoko ʻa e BYu-Pathway ko ha maʻuʻanga tokoni fisifisimuʻa maʻanautolu ʻoku ʻikai lava ʻo fononga ki ʻapiakó.

"Naʻá ku kamata ʻi he BYU-Pathway ʻi Sānuali hili ʻeku vete malí. Naʻá ku lava pē ʻo ngāue taimi kakato ko ha fefine tali-tēpile, akoʻi pē ʻi ʻapi ʻeku fānaú mo kei fakahoko lelei pē ʻeku ngaahi kalasí. Naʻe tokoniʻi au ʻe heʻeku kulupu BYU-Pathway pea mo e ngaahi kalasi fakaʻofoʻofá, ke u ikunaʻi ha niʻihi ʻo e ngaahi pole faingataʻa taha ʻo ʻeku moʻuí ʻi heʻeku feinga ʻiate au pē ke u anga ki heʻeku moʻui foʻoú.” Dawson Turner | ʻIunaiteti Siteití

ʻOkú ke fie maʻu ʻa BYU-Pathway ke ke ala atu ʻo tokoni ki ho kaungāmeʻá?

Fakahū mai ha taha ne fakafeʻiloaki mai

Family laughing playing a game
Paotoloaki ʻo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kitá
Makehe mei hono fakamālohia ʻo e Siasí, ʻoku tokoni foki ʻa e BYU-Pathway ki he kau akó ke toe lelei ange ʻenau ngāue maʻuʻanga moʻuí mo langaki hake ha ngaahi ngāue ʻi honau tukui koló.

ʻOku fatu ʻe he kau akó hanau mataʻitohi ʻi heʻenau fili ha ngaahi tohi fakamoʻoni ʻe tolu ʻoku fakatahatahaʻi ia ke maʻu ai ha mataʻitohi bachelor. ʻE lava ke fakakakato e ngaahi tohi fakamoʻoní ʻi he taʻu ʻe taha pe siʻi ange ai pea akoʻi mo ha ngaahi taukei fakaengāue ʻoku fie maʻua, ʻe iku maʻu ai ha ngāue ʻoku toe lelei angé.

NGAAHI OLA MAHUʻINGA ʻO E BYU-PATHWAY

0
ʻo e kau akó ʻoku tupulaki ʻenau tui mo e fakamoʻoni kia Sīsū Kalaisí.
0
ʻo kinautolu ʻoku tohi fakamoʻoní, ʻoku hoko atu ʻenau akó pe maʻu ha ngāue lelei ange.
Three Students Looking at a Computer
Holoki e totongí
ʻOku holoki lahi e totongi akó ʻi hono fakafehoanaki atu ki he ngaahi akoʻanga kehé, ʻi he tokoni lahi mo e poupou ʻa e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.

ʻ maʻanautolu ne toki ʻosi ngāue fakafaifekaú, pea ʻoku faʻufaʻu mo ha ngaahi sikolasipi kehe maʻá e kau ako ʻoku fie maʻu ha tokoni fakapaʻangá.

FANONGO KI HE FAKAMATALA ʻA HA KAU AKO ʻO FEKAUʻAKI MO E BYU-PATHWAY

What is BYU-Pathway Worldwide?

Ward Council - Need help getting started
Fie maʻu tokoni ke kamata?
ʻE lava ke ui ʻe he kau palesiteni fakasiteikí ha mataotao fakasiteikí ʻo vahe ki he BYU-Pathway Worldwide , ke ne tokoni ki he ngaahi fie maʻu fakaako ʻi honau feituʻú. ʻE lava foki ke nau kumi tokoni mei he Pule Uelofea mo e Moʻui Fakafalala pē Kiate Kita fakalotofonuá, he kuo akoʻi ia ke ne ʻoatu e fakamatala fekauʻaki mo e BYU-Pathway.

Kuo pau ke aʻusia ʻe he kau akó e lēvolo siʻi taha ʻo e pōtoʻi tohi/lea faka-Pilitāniá. ʻOku ʻatā ʻa eEnglishConnectmaʻanautolu ʻoku fie maʻu ha tokoni makehe ʻi hono ako ʻo e lea faka-Pilitāniá.

Vakai ki heʻemau peesi Admissions ke maʻu ha fakamatala lahi ange, kau ai ʻa e ngaahi fie maʻu kae toki malava ke kau atú.